Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas izglītojamo ievērībai!

LJA Jūrskolas 1. kursa izglītojamiem 1.septembrī LJA Studiju centra B1 auditorijā notiks informatīvie pasākumi:

2022.gada 01.septembris sākums plkst 10:00 – LJA Jūrskola “Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT”

2022.gada 01.septembris  sākums plkst 11:00 – LJA Jūrskola “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW”

 

LJA Jūrskolas 2.-3. kursa izglītojamiem paredzētas informātīvas klases stundas pēc stundu saraksta e-klasē.

Uzņemšana 2022./2023.m.g.!

LJA Jūrskola izsludina uzņemšanas kampaņu 2022./2023.m.g.!

Uzņemšanas noteikumi

Reflektantu ieverībai!

Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa”, LJA Jūrskolas reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.

Jūrnieka ārsta komisiju Jūs varat iziet pie jebkura Jūrnieku Reģistra atzītā jūrnieka ārsta, kas ir norādīti ŠEIT.

Dodoties pie jūrnieku ārsta līdzi jāņem:

 • izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures;
 • pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;
 • elektrokardiogrammas rezultāti;
 • plaušu rentgenogramma;
 • psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
 • narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Pirms došanās pie jūrnieka ārsta, Jums ir jāsazvanās ar medicīnas centra reģistratūru, un jāpiesaka sava vizīte, informējot reģistratūras darbinieku, ka Jūs vēlaties stāties LJA .

Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

LJA Jūrskolas mācību reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2022.gada 27.jūnija līdz 2022.gada 22.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi ar vecāku klātbūtni. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS (LJA) UN LJA JŪRSKOLAS
2022. /2023. AK. GADA UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS

(Flotes 12, k-1 – 106.aud.)

28.jūnijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
30.jūnijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
5.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
7.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
11.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
13.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
15.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
18.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
20.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
22.jūlijā 10.00-13.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
UZŅEMŠANAS KOMISIJASSēde 22.jūlijā 13.00  

Par kārtību kādā studējošie un izglītojamie apmeklē klātienes studijas un mācības jaunajā mācību gadā saistībā ar Covid-19

 

Pamatojoties uz 2021.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) Covid -19 krīzes vadības grupas ieteikumu droša izglītības procesa nodrošināšanai, ņemot vērā, ka studiju procesa norise LJA studējošiem tiek organizēta vienlaicīgi ar Jūrskolas izglītojamo mācību procesu, lai ievērotu epidemioloģisko  drošību regulējošo normatīvo aktu un IZM vadlīniju prasības par izglītības procesa organizāciju klātienē un LJA noteikto kārtību, kā arī ievērojot vienlīdzības principa prasības attiecībā pret studentiem un izglītojamajiem, LJA rektores K.Carjovas 2021.gada 20.augusta rīkojums Nr.04.6/86 nosaka turpmāku kārtību, kādā studējošie un izglītojamie apmeklē klātienes studijas un mācības:

 1. Studiju un mācību programmas īstenošanā klātienē piedalās studējošie un izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 2. LJA dienesta viesnīcas pakalpojumi tiek nodrošināti studējošiem un izglītojamiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 3. Pārejas periodā līdz 10.10.2021. klātienē izglītības procesā var piedalīties un dzīvot LJA Dienesta viesnīcā studējošie un izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai negatīvs Covid-19 tests, kas veikts atbilstoši Slimību profilakses kontroles centra (SPKC) noteiktajam algoritmam attiecībā uz testa veikšanas termiņiem, ņemot vērā valstī noteikto personiskās atbildības principu:
  • Studējošie Covid-19 testu veic saskaņā SPKC noteikto algoritmu par privātajiem līdzekļiem ar nosacījumu, ka tests veikts ne agrāk kā pēdējo 48 stundu laikā;
  • Izglītojamo iknedēļas testēšanu veic saskaņā SPKC noteikto algoritmu un apmaksā valsts.
 4. Īpašos gadījumos LJA izveidota komisija var lemt par 3.punktā minētā termiņa pagarinājumu un studijām pēc individuāla grafika.
 5. Studējošiem un izglītojamiem, apmeklējot LJA, līdzi jāņem personas identifikācijas dokuments, sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 3.punktā noteiktajos termiņos atbilstošs sertifikāts par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
jahta

Priekšrocības, mācoties LJA Jūrskolā

 • Jau pēc 9.klases absolvēšanas Tu uzsāc mērķtiecīgu ceļu uz savu profesiju;
 • mācības ir bez maksas;
 • ir stipendija līdz 150 EUR;
 • nodrošinātas prakses vietas;
 • pēc 2.kursa ir iespējama prakse Erasmus programmas ietvaros Maltā, Kiprā vai Spānijā;
 • iespēja turpināt studijas augstākas pakāpes izglītības programmās;
 • kuģu mehāniķiem nodrošināts darbs gan jūrā, gan krastā;
 • neierobežotas darba iespējas iegūtajās specialitātēs un iespēja atrast darbu visā pasaulē;
 • stabils, augsts atalgojums.
 • ātra karjera izaugsme.

2019.gadā LJA Jūrskolai aprit 180 gadi (1839), savukārt Latvijas jūrniecības izglītībai – 230 (1789).

Sīkāk par jūrniecības izglītības pirmsākumiem Latvijā var izlasīt  šeit. Vairāk par Kr. Valdemāru.

Turpinām labākās jūrniecības tradīcijas!

 

kuga zvans

Krasta prakse

Jūrskolas mācību programmā ir iekļauta krasta prakse. Pēc 2.kursa izglītojamajiem tā ir paredzēta LJA mehāniskajās darbnīcās, uz peldlīdzekļa “Kadets”, kā arī Erasmus programmas ietvaros Maltā un Spānijā.

Prakse pietuvināta darba apstākļiem jūrniekam – gan kuģa mehāniķiem, gan kuģa vadītājiem.

Prakses ilgums – 2 mēneši.

shutterstock_83834581

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai par mācībām Jūrskolā ir jāmaksā?

Par mācībām nav jāmaksā. Tiek maksāta stipendija līdz 150 EUR.

No kāda vecuma un ar kādu izglītību var iestāties Jūrskolā?

LJA Jūrskolā tiek uzņemti audzēkņi pēc 9. klases līdz 24 gadu vecumam.

Vai es varu mācīties Jūrskolā, ja esmu absolvējis vidusskolu vai augstskolu?

Nē. Ja esat absolvējis vidusskolu vai augstskolu, Jūs varat turpināt mācības Latvijas Jūras akadēmijā. Jūrskolā apgūst vidējo profesionālo izglītību.

Vai skola nodrošina prakses vietas?

Jā, Jūrskolas audzēkņiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Vai ir pieejama dienesta viesnīca?

Dienesta viesnīca paredzēta ārpusrīgas dzīvojošajiem.

Vai mācības notiek bilingvāli?

Mācības skolā notiek valsts valodā.

Kāds ir mācību nodarbību laiks?

Mācības Jūrskolā notiek no plkst. 8.15 līdz 16.00

Vai skolā ir ēdnīca?

Jā. Audzēkņiem ir iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem pusdienu komplektu.

Papildus informācija 67 432 157

Kas mudināja pēc 9.klases izvēlēties mācības LJA Jūrskolā?

Daži citāti no Jūrskolas izglītojamo atziņām
shutterstock_531495532

LJA Jūrskolas kontakti

Lielupes iela 1, k-8, Rīga, LV-1016, Latvija

+371 67 432 157

jurskola@latja.lv